HESLAB

vortex mixer (ID: 104)

混匀器

  • Location: ES431B
  • Brand/Model: Vortex-genie2
  • Identity: 104
  • PI: Zheng Chen
  • Quantity: 1
  • Category: regular