HESLAB

vortex mixer (ID: 103)

混匀器

  • Location: ES431B
  • Brand/Model: IKA VORTEX2
  • Identity: 103
  • PI: Zheng Chen
  • Quantity: 1
  • Category: regular